Thuisblijven na een coronatest

ProfielfotoJob Harms 18-11-2021

Het rijksbrede Corona Gedragsteam en de GGD hebben een veldexperiment gedaan waarbij mensen in een teststraat na afloop een survey invulden en zich committeerden aan naleving van de thuisblijfregel. Deze interventie leidde tot een significante toename in de zelfgerapporteerde thuisblijfpercentages.

Onderwerp

Gezondheid

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Ministerie van Financiën
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Overig

Gebruikte gedragstechnieken

Commitment

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

Brief

Aanleiding: blijf-thuis-regel slecht opgevolgd

Uit survey-onderzoek van het RIVM bleek dat half november 2020 de thuisquarantaineregels slecht werden nageleefd. Zo ging 27% van de mensen die positief getest waren en 66% van de mensen met verkoudheidsklachten toch het huis uit, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Uit gedragsonderzoek is bekend dat commitment – waarbij mensen een voornemen of belofte uitspre­ken om iets (niet) te doen – een effectieve manier kan zijn om gedrag te sturen. Het Corona Gedragsteam wilde weten of deze techniek ook kan worden toegepast bij bezoekers van GGD-testlocaties, zodat mensen zich committeren aan het naleven van de thuisblijfregels.

Interventie: vragenlijst die commitment activeert

Bezoekers van de GGD-teststraat Noord- en Oost-Gelderland ontvingen een extra flyer na testafname. Daarin stond een oproep om mee te doen aan een onderzoek door een QR-code te scannen of een website te bezoeken. De link verwees willekeurig naar één van de twee digitale vragenlijsten: een controle-vragenlijst met algemene vragen over klanttevredenheid (controlegroep) en een commitment-vragenlijst met, naast de algemene vragen, een interventie om actieve commitment op te wekken. Dat gebeurde met twee open vragen:

  • hoe zou u deze zin afmaken? ‘Ik blijf thuis tot ik mijn testuitslag heb ontvangen omdat…’
  • wat gaat u doen om de quarantaine tot de testuitslag vol te houden?

De achterliggende gedachte hierbij was dat het invullen van deze vragen ertoe zou leiden dat mensen zichzelf (verder) zouden overtuigen van de relevantie van de thuisblijfregels en dat ze zich persoonlijk committeerden aan de naleving hiervan.

Methode: veldexperiment

Samen met de GGD en een gedragsbureau heeft het Corona Gedragsteam een veldexperiment uitgevoerd. Circa 50.000 mensen die in de periode 17 december 2020 tot 4 januari 2021 de teststraat bezochten, werden via de flyer uitgenodigd voor een online klanttevredenheidsonderzoek. Circa 10% nam deel. Enkele dagen later kregen deelnemers een tweede survey waarbij werd gevraagd in hoeverre zij de afgelopen dagen waren thuisgebleven. Circa 80% vulde ook deze tweede survey in. Het ging hierbij dus om zelfgerapporteerd gedrag.

Resultaat: meer mensen bleven thuis, naar eigen zeggen

De interventie had een statistisch significant effect op het zelfgerapporteerde thuisblijfgedrag van respondenten tot 40 jaar: in de controlegroep gaf 66% aan de voorafgaande dagen te zijn thuisgebleven en in de interventiegroep lag dit op 74%. De interventie had geen significant effect bij mensen van 40 jaar en ouder. Uit het onderzoek kan niet worden afgeleid waarom het effect enkel optrad voor jongere mensen.

Figuur: Verschillen in zelfgerapporteerd thuisblijven naar leeftijdscategorie tussen commitment-conditie en controle-conditie

Impact: aanknopingspunten voor betere naleving

Dit project geeft aanknopingspunten om in de toekomst (bij volgende oplevingen van het coronavirus en/of bij andere pandemieën) de naleving van gedragsregels te verhogen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen