Verduurzaming via verbeterjehuis.nl

Melissa Degen 05-12-2023

In dit online experiment zijn verschillende presentaties getest van verduurzamingsmaatregelen voor woningeigenaren op de website verbeterjehuis.nl. De variant waarbij benadrukt wordt dat de maatregelen ‘voor jouw persoonlijke situatie zijn aanbevolen’ was het meest effectief.

Onderwerp

Consumenten
Duurzaamheid

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gebruikte gedragstechnieken

Checklist
Framing
Opvallendheid
Persoonlijk maken
Vereenvoudigen

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

E-mail

Aanleiding: optimaliseren verbeterjehuis.nl

Op de website verbeterjehuis.nl kunnen woningeigenaren een verbetercheck doen om inzicht te krijgen in verduurzamingsmogelijkheden voor hun woning. Deze check bestaat uit 2 delen. Als ze enkele woningeigenschappen invullen, ontvangen ze een korte aanbeveling (QuickScan) over maatregelen die zij nog kunnen treffen in hun woning, inclusief wat dit per maatregel kost en wat dit oplevert. Vervolgens kunnen zij gedetailleerde woningeigenschappen invullen voor uitgebreider inzicht. Ze krijgen dan 3 verduurzamingspakketten voor hun situatie (SmartTwin). Hoe kan de site stimuleren dat eigenaren ook daadwerkelijk met deze mogelijkheden aan de slag gaan? Dat zijn de ministeries van BZK en EZK in dit onderzoek nagegaan

Interventie: varianten met gedragstechnieken

In het gedragsonderzoek zijn verschillende interventies getest. Voor de QuickScan ging het om deze 5 varianten:

  • de controlevariant met de originele versie van de website
  • een stappenplan over de uitvoering van de verduurzamingsmaatregel
  • een tip over het ontvangen van extra subsidie als ze 2 verduurzamingsmaatregelen treffen
  • informatie over de kostenbesparing na 5 jaar
  • gepersonaliseerde informatie: ‘aanbevolen voor jouw persoonlijke situatie’. Zie de afbeelding hieronder.

Voor de SmartTwin-tool ging het om deze 5 varianten:

  • de controlevariant met de originele versie van de website
  • pakketnamen en sterren: Goed begin *, Goed op weg ** en Klaar voor de toekomst ***
  • verwacht energielabel van de woning na de maatregelen
  • bijdrage aan stijging in woningwaarde • informatie over de kostenbesparing na 5 jaar
Afbeelding: Aanbevolen verbeteropties voor jouw huis

Methode: RCT

Via een panelbureau zijn eigenaren van een woning van vóór 1993 uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Alle respondenten (n=1276) kregen een scenario voorgelegd van een woning waarbij er nog potentie was om verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals dakisolatie. In deel 1 zagen ze willekeurig één van de QuickScan-varianten. Vervolgens werd gevraagd hoe waarschijnlijk het was dat ze dakisolatie zouden toepassen, of een andere verduurzamingsmaatregel. Daarna volgde deel 2 met één van de SmartTwin-varianten en dezelfde vraag. In deel 3 beantwoordden de respondenten verschillende achtergrondvragen. Denk aan al genomen verduurzamingsmaatregelen of de bekendheid met verbeterjehuis.nl. De helft van de respondenten kreeg de omgekeerde volgorde: eerst het SmartTwin-deel en daarna de QuickScan, om uit te sluiten dat de volgorde van invloed zou zijn op de resultaten.

Resultaat: personaliseren heeft positief effect

Degenen die de gepersonaliseerde variant van de QuickScan zagen, gaven vaker aan het (heel) waarschijnlijk te vinden dat ze het dak zouden gaan isoleren dan degenen van de controlevariant (45% tegenover 32%). Voor die groep was er ook een significant effect op de waarschijnlijkheid om andere verduurzamingsmaatregelen toe te passen (55% tegenover 42%). Daarnaast vinden respondenten na het zien van deze gepersonaliseerde variant de informatie aantrekkelijker en duidelijker. Zie de figuur hieronder. Voor de andere varianten van de QuickScan en die van de SmartTwin-tool waren er geen significante verschillen ten opzichte van de controlevarianten.

Figuur: Aandeel dat waarschijnlijk duurzaamheidsmaatregelen neemt in de 5 QuickScan-varianten

Impact: personalisering toegepast op website

De variant waarbij benadrukt werd dat de verduurzamingsmaatregelen ‘voor jouw persoonlijke situatie zijn aanbevolen’ was het meest effectief. Deze variant is inmiddels doorgevoerd op de website verbeterjehuis.nl. Woningeigenaren die al eerder verduurzamingsmaatregelen genomen hebben, zijn meer geneigd nog meer maatregelen te nemen. Dit onderstreept het belang van beginnen: als mensen eenmaal begonnen zijn, doen ze sneller méér.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen